Các dự án đã triển khai

1. Trường THPT Chu Văn An - An Giang

2. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang